česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

IRON DUST: „REFLECTIONS“
by Danilo De Rossi

Multimediální performance

 

Kostel sv. Anny - Pražská křižovatka

1. 11. 2017

Pod záštitou:
Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Úřadu městské části Prahy 1, Italského kulturního institutu v Praze, Italsko-české obchodní a průmyslové komory a ART&DESIGN Institut v Praze.

Večer dne 1. listopadu prezident nadačního fondu ELEUTHERIA Francesco Augusto Razetto představil vůbec poprvé ve spolupráci s nadačním fondem Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v překrásných prostorách bývalého kostela svaté Anny „Pražská křižovatka“ na Starém Městě projekci nazvanou „Iron Dust: Reflections“ italského fotografa Danila De Rossi..

Tato celovečerní akce získala velký ohlas ze strany početného publika čítajícího více jak tři sta přítomných hostů, kteří ocenili výjimečné vizuální ztvárnění tohoto italského umělce. Projekce se zúčastnil též velvyslanec Italské republiky v Praze J.E. Aldo Amati, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP paní Eliška Kaplický Fuchsová a starosta Městské části Prahy 1 pan Oldřich Lomecký.

„Ve světě, kde vše, co děláme, si žádá okamžitou odezvu, je samotné ztvárnění určitého uměleckého záměru velmi citlivým a křehkým tématem. Jsem přesvědčen o tom, že v současné době více než kdy jindy má člověk niterní potřebu čerpat prožitky, vjemy krásy a harmonie, které mu umění v hojné míře nabízí. Samotný fakt, že nadační fond Eleutheria podpořil od samého počátku mé vize a představy a vyjádřil jim plnou podporu, mne naplňuje pocitem hrdosti. Je to výraz důvěry v umělcovu tvorbu a ztotožnění se s primárními cíli této nadace“, dodává autor Danilo De Rossi. A Francesco Augusto Razetto jakožto prezident nadace k tomuto dodává: „Projekt Iron Dust je postaven na ideové myšlence, která je Danilovi De Rossi společná a jejímž prostřednictvím se nám podařilo překlenout se přes klasickou fotografickou tvorbu a povýšit ji na úroveň avantgardní tvorby. Provázanost umělcovy vize s podstatovou náplní této organizace jsou základním pilířem nadace, která si klade za cíl nejen pořádání rozličných kulturních akcí, ale též získání a podporu nových talentů z řad mladých umělců, jejichž tvorba přispěje k dalšímu rozvoji umění jakožto významné součásti našeho kulturního dědictví.“

Snímky Danila De Rossiho nejsou klasickou videoprojekcí, na kterou jsme zvyklí, ale multimediálně ztvárněným dílem tohoto italského fotografa alternativní formou, kde se za pomoci stejné techniky docílilo určitého jasně daného symbolu, který byl poselstvím celého jeho uměleckého díla. Samotná projekce, umocněná potemnělou atmosférou kostela a doprovodným slovem v italském, českém a anglickém překladu, které mistrně dokreslovalo atmosféru jednotlivých záběrů, probíhala na třech vzájemně navazujících velkoformátových obrazovkách v apsidální části kostela, které jako by byly pomyslným okem, spojnicí mezi oběma rovinami. Jakýsi dnešní „oltářní obraz“, mizící v intenzivním, nehmatatelném, nepolapitelném okamžiku. Návštěvník se stává nevyhnutelně součástí tohoto příběhu, je zapojen do „víry“, kde je člověk neexistujícím protagonistou, v objetí zpomaleného toku času „před“ a „po“, zmítajícího se mezi samotou a životem, který se rodí znovu a znovu a stále mění svoji tvář.

Multimediální projekce snímků Danila De Rossiho nás provází prostředím opuštěné tovární haly oceláren Poldi Kladno, jejichž zvuková, vizuální a narativní kulisa návštěvníka zcela pohltí. Přemítavý, rozjímavý a rituálně pojatý itinerář k nám promlouvá skrze samotný skelet tovární haly, němý, avšak emočně silný svědek dob minulých, přetvořený do podoby jednotlivých obrazů, které nás oslovují v tajemné, téměř mystické konfrontaci. Návštěvník se neubrání potřebě zapátrat ve vlastní paměti, v čase, dostává se do roviny posouzení života samotného a volby, která je s touto otázkou úzce spjata. „

„V návaznosti na řadu kulturních akcí, které nadační fond uspořádal v průběhu minulého roku s cílem zhodnotit umění fotografie, jsme v současné době zaměřili pozornost na oblast umění kinematografie,“ vysvětluje prezident nadačního fondu pan Francesco Augusto Razetto. Projekt, který jsme představili veřejnosti pod názvem „Iron Dust Reflections by Danilo Rossi“ je hybridním dílem, které balancuje na rozhraní „záběru“ a „videoprojekce“, jakousi „spojnicí“ mezi kulturními počiny roku 2016 a plánovanými akcemi roku 2017.

Řečeno na závěr, nadační fond Eleutheria věří, že se stane doplňujícím článkem složité kompozice nebo lépe řečeno mozaiky, jejíž zásluhou dojde k dalšímu postupnému prohloubení kulturního života České republiky a Itálie.

Velké poděkování za poskytnutou záštitu nad tímto projektem „Iron Dust: Reflections“ patří Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italskému kulturnímu insitutu v Praze, Městské části Prahy 1, nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Italsko-české obchodní a průmyslové komoře a Art&Design Institutu v Praze.

Oficielními sponzory akce jsou Architectural Consulting a UniCredit Bank Czech Republic.

Tisková zpráva