česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

SOCIALISTICKÝ REALISMUS
ČESKOSLOVENSKO 1948-1989

 

Praha, Galerie Mánes

3.–30. 12 2009

Prostřednictvím více než devadesáti, většinou neznámých, výtvarných děl z oblasti malby, plastiky, grafiky a fotografie dokumentuje výstava období československého socialistického realismu. Představuje díla autorů, která vznikala jako příspěvek k realizaci revolučního projektu. Uspořádání výstavy, navržené architektem Ottaviano Maria Razetto, předpokládá rozčlenění do pěti tematických okruhů: sekce věnovaná dělnické třídě, továrnímu prostředí, propagandě, vojenskému prostředí, poslední roky režimu. Poukazuje tak na jednotlivé oblasti, ve kterých našel tento výtvarný směr druhé poloviny dvacátého století své uplatnění. Expozice nabízí možnost seznámit se s tímto fenoménem v časové posloupnosti.

Výstava poskytuje možnost srovnání různých tematických celků. K tématu dělnického hnutí a posvěcení mýtu “nového člověka” jakožto duše revolučního projektu, se přidružuje téma druhého tematického okruhu, věnovaného továrnímu prostředí, jež je chápáno nejen jako zobrazení samotného výrobního procesu, ale především jako prostředí zrodu nové socialistické společnosti. V dalších dvou sekcích věnovaných propagandě a vojenskému životu již vystupuje do popředí postava “pozitivního hrdiny” jakožto člověka politicky uvědomělého, jehož činy předznamenává obětavost a odříkání a stává se tak vůdčím odkazem ve složitém procesu utváření socialismu. Finální sekce je věnována posledním rokům režimu, kde je již zcela evidentní zklamání a konec iluzí.

Návštěvník se s jednotlivými díly může seznámit též diachronicky, tedy určitou formou analýzy v časovém prostoru, který je vymezen obdobím od počátku padesátých let až do konce osmdesátých let minulého století. Na umělecký směr, který se utvářel v první polovině padesátých let režimu, plný očekávání a iluzí, navazuje v průběhu následujících let forma tzv. propagandistické éry, pro niž jsou typické rétorické výrazy neschopné opravdové komunikace.

Návštěvníci výstavy mohou využít informační panely a celkový dojem expozice umocňuje dobová hudební reprodukce, která doprovodí návštěvníka v celém rozsahu instalace.

Katalog vystavovaných děl, vydaný nadačním fondem ELEUTHERIA, obsahuje úvodní část, jejímž autorem je prezident nadace, pan Francesco Augusto Razetto, dále pak stati historiček umění, paní Terezie Petiškové a paní Genny Di Bert, a barevné reprodukce veškerých vystavovaných děl včetně výčtu bibliografie.